Tổ chức bộ máy của văn phòng UBND

24/01/2018

1. Lãnh đạo Văn phòng:

 

 

Ông: Vũ Văn Hợp

Chánh Văn phòng UBND Tỉnh

Số điện thoại: 0203.3533688

Email: vuvanhop@quangninh.gov.vn

 

         - Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Quốc tế; Cử nhân Kinh tế Ngoại thương

          - Lý luận chính trị: Cao cấp

          - Ký hiệu tắt: V0

          - Nhiệm vụ được phân công:

a) Lãnh đạo, quản lý, điều hành chung và toàn diện mọi hoạt động của cơ quan Văn phòng theo chức năng, nhiệm vụ đã được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 386/2016/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh nhằm đảm bảo hoạt động của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh được thống nhất, liên tục và đạt hiệu quả cao nhất. Trong trường hợp cần thiết, giao văn bản đến cho các Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên tham mưu xử lý hoặc chuyển trực tiếp báo cáo Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết; giao nhiệm vụ cho các Phó Chánh Văn phòng, phòng chuyên môn hoặc chuyên viên thực hiện các văn bản đã có ý kiến xử lý chỉ đạo của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác nội vụ (trừ tôn giáo, văn thư, lưu trữ); quy hoạch; chủ trương, địa điểm đầu tư; nguồn lực đầu tư; xây dựng cơ bản (đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và các dự án thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách; công tác xây dựng cơ bản do UBND cấp huyện và các doanh nghiệp là chủ đầu tư); tài chính, kế hoạch; quản lý đất đai; giá đất; công tác cải cách hành chính, theo dõi việc nâng cao các Chỉ số hiệu quả và quản trị hành chính công, Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước; thi đua khen thưởng thuộc lĩnh vực, địa phương phụ trách; chịu trách nhiệm theo dõi công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực, địa phương phụ trách.

c) Giữ mối quan hệ, hợp tác và phối hợp công tác chung với Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan.

d) Phụ trách đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình công tác của UBND tỉnh và của đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự các cuộc họp do các Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì theo lĩnh vực phụ trách.

đ) Phụ trách theo dõi các ngành: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, các Ban Quản lý đầu tư xây dựng thuộc UBND tỉnh; theo dõi nắm tình hình thành phố Hạ Long.

e) Trực tiếp phụ trách các Phòng: Tổng hợp (Bộ phận Nội vụ, Cải cách hành chính, Thi đua - Khen thưởng), Quy hoạch - Tài nguyên và Môi trường (Bộ phận Quy hoạch, Tài nguyên), Giao thông - Công nghiệp và Xây dựng (Bộ phận Xây dựng).

Theo quy định Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh có Chánh Văn phòng và 4 Phó Chánh Văn phòng; cơ cấu tổ chức gồm các Phòng, đơn vị trực thuộc như sơ đồ dưới đây:   

* Phó Chánh văn phòng:
 
 
Ông: Lê Như Thiều,
Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh
Số điện thoại: 0203.3633738
 
      - Chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp ĐH Sư phạm, ĐH Ngoại thương
        - Lý luận chính trị: Cao cấp
        - Ký hiệu tắt: V1
        - Nhiệm vụ được phân công:

a) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Du lịch, thương mại; quản lý thị trường; xúc tiến đầu tư (trừ phần chủ trương, địa điểm đầu tư); theo dõi việc nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh; công tác đối ngoại và kinh tế đối ngoại; quản lý nhà nước về khu kinh tế, trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; theo dõi khối doanh nghiệp FDI, các ngân hàng, hải quan, thuế, phí, lệ phí và các hoạt động dịch vụ khác; quản lý công sản (bao gồm cả đấu giá, đấu thầu); quản lý nhà nước về giá (trừ giá đất); công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp, phát triển hợp tác xã, kinh tế tư nhân, cổ phần hóa doanh nghiệp; hoạt động của Ban Chỉ đạo 389; thi đua khen thưởng thuộc lĩnh vực, địa phương phụ trách; trực tiếp theo dõi việc triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI).

b) Đôn đốc, chuẩn bị các báo cáo thuộc các lĩnh vực, ngành được phân công theo dõi khi có yêu cầu của Chính phủ, Bộ, ban, ngành Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền.

c) Phụ trách công tác lễ tân hậu cần các ngày tổ chức lễ hội do Văn phòng UBND tỉnh chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị khácphục vụ các đoàn khách đến thămlàm việc tại tỉnh, các Hội nghị do Văn phòng UBND tỉnh đảm nhận; chỉ đạo hoạt động của các bộ phận: Văn thư, đánh máy, in ấn tài liệu; lễ tân - hậu cần (phục vụ hoạt động thường xuyên, đột xuất, đón tiếp khách, hội nghị, các cuộc họp của UBND tỉnh và Văn phòng theo quy định hiện hành); quản lý hồ sơ và triển khai các thủ tục về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, nhân viên của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh.

d) Phụ trách xây dựng, quản lý, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện chương trình công tác của đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự các cuộc họp do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì theo lĩnh vực được phân công.

đ) Phụ trách theo dõi các ngành: Du lịch, Công Thương, Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, Cục thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; theo dõi nắm tình hình các địa phương: Móng Cái, Hải Hà, Vân Đồn.

e) Trực tiếp phụ trách các Phòng: Kinh tế, Du lịch, Hành chính - Tổ chức, Quản trị - Tài vụ và Nhà khách tỉnh Quảng Ninh. 

                     
Ông:   Vũ Kiên Cường,
Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại:0203.3638488
Email: vukiencuong@quangninh.gov.vn 
         - Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Cảnh sát
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ký hiệu tắt: V2
- Nhiệm vụ được phân công: 
a) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Thanh tra; phòng, chống tham nhũng; xử lý vi phạm hành chính; thi hành án dân sự; tư pháp (bao gồm xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý hành chính tư pháp; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; kiểm soát thủ tục hành chính; công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các hoạt động bổ trợ tư pháp: công chứng, chứng thực, luật sư, thừa phát lại, giám định tư pháp); công tác quản lý và bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia; công tác quốc phòng, quân sự địa phương (bao gồm: Công tác tuyển quân; công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập; bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng - an ninh; công tác phòng không nhân dân; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên…); công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (bao gồm: công tác phòng, chống khủng bố, biểu tình bạo loạn; công tác bảo vệ bí mật nhà nước; bảo vệ nhân quyền; công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác phòng cháy, chữa cháy…); theo dõi đôn đốc, tổng hợp thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm toán; công tác thi đua khen thưởng theo lĩnh vực, địa phương phụ trách; chịu trách nhiệm theo dõi công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực, địa phương phụ trách. b) Đôn đốc, chuẩn bị các báo cáo thuộc các lĩnh vực, ngành theo dõi khi có yêu cầu của Chính phủ, Bộ, ban, ngành Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền. c) Phụ trách xây dựng, quản lý, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện chương trình công tác của  đồng chí Lê Quang Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự các cuộc họp do Lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì theo lĩnh vực được phân công phụ trách, theo dõi. d) Phụ trách theo dõi các ngành: Tư pháp, Thanh tra, Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Thi hành án tỉnh; theo dõi nắm tình hình các địa phương: Đầm Hà, Bình Liêu, Cô Tô, Quảng Yên. đ) Trực tiếp phụ trách Ban Tiếp công dân và Phòng Nội chính (Bộ phận Nội chính).
              
 
Bà: Nguyễn Thị Kim Phượng
Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại:0203.3838020
Email: nguyenthikimphuong@quangninh.gov.vn
 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Kinh tế
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ký hiệu tắt: V3
- Nhiệm vụ được phân công:
a) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo; văn hoá và thể thao; văn học - nghệ thuật; bảo tồn, bảo tàng, quản lý di sản, di tích; y tế; lao động, thương binh và xã hội; dân tộc, tôn giáo; công tác báo chí, xuất bản; phát thanh - truyền hình; thông tin - truyền thông; lưu trữ; quản lý nhà nước về hội và các tổ chức xã hội; quản lý nhà nước về công tác thanh niên; hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh; theo dõi toàn diện lĩnh vực an toàn thực phẩm; công tác thi đua khen thưởng theo lĩnh vực, đơn vị, địa phương phụ trách; chịu trách nhiệm theo dõi công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực, địa phương phụ trách. b) Đôn đốc, chuẩn bị các báo cáo thuộc các lĩnh vực, ngành theo dõi khi có yêu cầu của Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền. c) Phụ trách công tác lễ tân, hậu cần trong nội bộ cơ quan và các hoạt động thường xuyên, đột xuất, đón tiếp khách, hội nghị, các cuộc họp của UBND tỉnh khi đồng chí Lê Như Thiều, Phó Chánh Văn phòng đi vắng. Theo dõi đảm bảo nội quy, quy chế, trật tự nội vụ, cảnh quan môi trường và vệ sinh khu vực Trụ sở cơ quan; quản lý hoạt động của Trung tâm thông tin; kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị tài liệu, phòng họp phục vụ các phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh và cuộc họp giao ban Thường trực UBND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh hàng tuần. d) Phụ trách xây dựng, quản lý, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện chương trình công tác của đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự các cuộc họp do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì theo lĩnh vực được phân công phụ trách, theo dõi. đ) Phụ trách theo dõi các ngành: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Thông tin và Truyền thông, Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Ban Dân tộc, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ninh; theo dõi nắm tình hình các địa phương: Tiên Yên, Ba Chẽ, Hoành Bồ. e) Trực tiếp phụ trách Phòng Khoa giáo - Văn xã và Trung tâm thông tin.  

 
Ông: Nguyễn Huy Thắng,
Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh

Số điện thoại: 0203.3839593
Email: nguyenhuythang.ubnd@quangninh.gov.vn

 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Ký hiệu tắt: V5
- Nhiệm vụ được phân công:

a) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Khoa học công nghệ; công nghệ thông tin; công nghiệp; giao thông - vận tải; an toàn giao thông; kinh tế biển; chương trình Biển Đông - Hải đảo; kinh tế vận tải; nông nghiệp; chương trình xây dựng nông thôn mới; lâm nghiệp, thủy sản, thuỷ lợi; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tài nguyên khoáng sản (cả than); đo đạc và bản đồ; bảo vệ môi trường; khí tượng thuỷ văn; đầu tư hạ tầng viễn thông, bưu điện; nhà ở xã hội; nhà ở người có công; công tác quản lý đô thị; quản lý tài nguyên than; giải phóng mặt bằng; theo dõi công tác thi đua khen thưởng theo lĩnh vực chuyên môn ngành, địa phương phụ trách; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện của các đơn vị, địa phương về đề án di dân ra khỏi khu vực sạt lở, ngập lụt nguy hiểm trên địa bàn tỉnh; theo dõi hoạt động khối doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, ngành phụ trách; chịu trách nhiệm theo dõi công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực, địa phương phụ trách.

b) Trực tiếp chỉ đạo và theo dõi công tác thống kê, tổng hợp Báo cáo kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, năm; đôn đốc chuẩn bị các nội dung và báo cáo phục vụ các phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh; các nội dung phục vụ đoàn Đại biểu Quốc hội, kỳ họp HĐND tỉnh và các nội dung họp của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; chuẩn bị các báo cáo thuộc lĩnh vực, ngành theo dõi khi có yêu cầu của Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền; báo cáo tham gia ý kiến đánh giá tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, kiểm điểm sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ; phụ trách xây dựng Chương trình công tác tháng, năm của UBND tỉnh; công tác tổng hợp, báo cáo giải quyết kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh khi trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp.

c) Là đầu mối liên hệ, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị nội dung phục vụ các cuộc họp thường xuyên, đột xuất của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các nội dung, tài liệu theo yêu cầu của Hội đồng nhân dân và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

d) Phụ trách xây dựng, quản lý, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện chương trình công tác của đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Dự các cuộc họp do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì theo lĩnh vực được phân công phụ trách, theo dõi.

đ) Phụ trách theo dõi các ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Ban Xây dựng Nông thôn mới, Trung tâm Hành chính công; Ban Quản lý điều hành dự án xây dựng chính quyền điện tử, Ban Quản lý vườn Quốc gia Bái Tử Long, Cục Thống kê; theo dõi nắm tình hình các địa phương: Cẩm Phả, Đông Triều, Uông Bí.

e) Trực tiếp phụ trách các phòng: Tổng hợp (Bộ phận tổng hợp Báo cáo kinh tế - xã hội và các bộ phận có liên quan đến nội dung phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh), Kinh tế (Bộ phận Nông - Lâm - Ngư, Khoa học Công nghệ); Giao thông - Công nghiệp và Xây dựng (Bộ phận Giao thông, Công nghiệp), Quy hoạch và Tài nguyên và Môi trường (Bộ phận Môi trường). 

  2. Tổ chức bộ máy:     

 
3. Các phòng ban: 

Phòng Nội chính - Ngoại vụ
 

Ông: Tống Duy Tư

- Chức danh: Trưởng phòng Nội chính - Ngoại vụ

- Ký hiệu tắt: NV

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân ngoại ngữ - Cử nhân Hành chính

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công: Theo dõi công tác  ngoại vụ, phân giới cắm mốc; hôn nhân với người nước ngoài.

- ĐT: 0203.3835189

- Email: tongduytu@quangninh.gov.vn 

 

Ông: Nguyễn Thành Vinh

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Nội chính - Ngoại vụ

- Ký hiệu tắt: (NC)

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Luật, Cử nhân hành chính

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công: Theo dõi các ngành công tác về nội chính: an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, công tác quốc phòng và dân quân tự vệ, giáo dục an ninh quốc phòng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư pháp, thanh tra, phòng chống tham nhũng, thi hành án dân sự, xử lý các vi phạm về hành chính.

- Tham mưu, xử lý các văn bản, nội dung công việc liên quan đến Ban Nội chính Tỉnh ủy.

- ĐT: 08033135

-Email: nguyenthanhvinh@quangninh.gov.vn

Phòng Tổng hợp:

 

 

Ông: Vũ Tất Bằng 

- Chức danh: Trưởng phòng Tổng hợp

- Ký hiệu tắt: TH6

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Lý luận chính trị: 

- Nhiệm vụ được phân công: 

+ Tham mưu tổng hợp, thống kê, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh định kỳ hàng thắng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất.

+ Tham mưu tổng hợp, báo cáo định kỳ về Báo Cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất.

+Chuẩn bị nội dung, phục vụ phiên họp thường kỳ UBND tỉnh hàng tháng, quý, năm. Ghi Nghị quyết phiên họp thường kỳ và dự thảo văn bản chỉ đạo sau phiên họp để trình UBND tỉnh duyệt ban hành theo quy định để các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan căn cứ tổ chức triển khai thực hiện; phối hợp với các phòng liên quan theo dõi, đôn đốc thực hiện các nội dung công việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, chỉ đạo tại phiên họp UBND tỉnh.

+Phục vụ cuộc giao ban định kỳ hàng tuần của Ban Cán sự Đảng và các thành viên UBND tỉnh; ghi Nghị quyết họp Ban Cán sự Đảng, Thành viên UBND tỉnh; Nghị quyết họp thường trực Ủy ban, dự thảo Thông báo kết luận sau các cuộc họp để trình UBND tỉnh duyệt ban hành theo quy định để các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan căn cứ tổ chức triển khai thực hiện; dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Cán sự UBND tỉnh và các báo cáo khác của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh khi được giao.

+ Tham mưu, đề xuất về Quy chế làm việc của UBND tỉnh; Quy chế làm việc của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

+ Phối hợp với TH4 theo dõi, kiểm soát chương trình, nội dung liên quan đến Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các kỳ họp HĐND tỉnh thường kỳ, kỳ họp bất thường, các Ban của HĐND tỉnh khi có nội dung UBND tỉnh phải chuẩn bị.

- ĐT:0203 3637688

-Email: vutatbang@quangninh.gov.vn

Ông: Nguyễn Trọng Hiếu 

- Chức danh: Hàm Trưởng phòng, Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh

- Ký hiệu tắt: TH1

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý môi trường; Kỹ sư khai thác mỏ

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:Thư ký giúp việc cho đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh

- Điện thoại: 080.33114

- Email: Nguyentronghieu@quangninh.gov.vn

 

Bà: Trần Quỳnh Trang

- Chức danh: Phó Trưởng phòng 

- Ký hiệu: TH4

- Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý công, Cử nhân hành chính

- Nhiệm vụ được phân công:

+ Tham mưu tổng hợp công tác chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy hằng tuần và phục vụ cuộc họp giao ban công tác Tuần giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

+ Tham mưu xử ký các công việc thuộc lĩnh vực cải cách hành chính; công tác thi đua, khen thưởng.

+ Tham mưu về chương trình, kế hoạch công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tháng, quý, năm. Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan thuộc Văn phòng và các sở, ngành, địa phương tổng hợp chung, trình ban hành và quản lý, theo dõi, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất việc điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác khi cần thiết. Theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị và UBND các địa phương, các tổ chức có liên quan thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh.

+ Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh của các sở, ngành, đơn vị, địa phương định kỳ hàng tháng.

+ Tham mưu, theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

+ Tham mưu tổng hợp Báo cáo giao ban công tác Văn phòng UBND tỉnh hằng tháng, quý, năm, dự thảo kết luận chỉ đạo sau giao ban.

+ Tham mưu, thẩm tra, xử lý các lĩnh vực về văn thư và lưu trữ.

+ Tham mưu, tổng hợp, theo dõi toàn bộ chương trình, nội dung liên quan đến Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các kỳ họp HĐND tỉnh thường kỳ, kỳ họp bất thường, các Ban của HĐND tỉnh khi có nội dung UBND tỉnh phải chuẩn bị.

- ĐT: 0203. 3634993

-Email: tranquynhtrang@quangninh.gov.vn

 

 

 

Ông: Nguyễn Thành Long 

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Tổng hợp

- Ký hiệu tắt: TH3, XD2

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Kinh doanh Quốc tế

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

+ Tham mưu, theo dõi, xử lý các kiến nghị của cử tri do Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh chuyển thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

+Tham mưu, theo dõi công tác quản lý nhà nước giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý nhà nước về tàu du lịch; theo dõi các dự án đầu tư nạo vét luồng tàu, xây dựng bến cảng, khu neo đậu tránh trú bão, hồ, đập, kênh, mương.

+ Tham mưu, theo dõi kinh tế vận tải biển, chương trình Biển Đông - Hải đảo; chuyên trách đầu mối về đầu tư phát triển cảnh biển (trừ huyện Vân Đồn và Móng Cái).

+ Là đầu mối chuyên trách theo dõi công tác quản lý nhà nước đối với KKT TX Quảng Yên, dự án AMATA.

+ Phụ trách công tác lễ tân đối ngoại đối với các đoàn nước ngoài khi đến làm việc và chào xã giao UBND tỉnh.

+ Phụ trách phiên dịch tiếng Anh đối với các buổi làm việc, chào xã giao của Lãnh đạo tỉnh.

+ Theo dõi tiến độ GPMB đối với các dự án đã tham mưu xử lý.

- ĐT: 0203.3659889

-Email: thanhlong@quangninh.gov.vn

Ông: Đỗ Quốc Bình 

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Tổng hợp

- Ký hiệu tắt: TH5

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý kinh tế; Kỹ sư kinh tế vận tải biển

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

+ Tham mưu, thẩm tra, xử lý các văn bản quy định về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

+ Tham mưu, thẩm tra, xử lý về chế độ, chính sách, phụ cấp, nâng bậc, ngân ngạch, nâng lương, nghỉ hưu, thôi việc, vị trí việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ cấu theo chức danh nghề nghiệp, tinh giản biên chế, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

+Tham mưu, thẩm tra, xử lý hồ sơ phân loại đơn vị hành chính, địa giới hành chính, người đại diện theo ủy quyền của UBND tỉnh đối với phần vốn nhà nước tại các công ty, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

+ Tham mưu, thẩm tra, xử lý hồ sơ về công tác điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, phê chuẩn đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ.

+ Tham mưu, thẩm tra, xử lý về công tác  quản lý, sử dụng biên chế, công chức, viên chức, hợp đồng lao động các cơ quan, đơn vị, địa phương.

+ Tham mưu, thẩm tra, xử lý về công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1/1/2017.

- Điện thoại: 0203.3835142

- Email: doquocbinh@quangninh.gov.vn

- Phòng Quy hoạch - Tài nguyên và Môi trường

 

  Ông: Hoàng Văn Lãng

- Chức danh: Trưởng phòng Quy hoạch - Tài nguyên và Môi trường

- Ký hiệu tắt: QLĐĐ1

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp ĐH Kinh tế quốc dân, Đại học Luật

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công: Theo dõi công tác quản lý đất đai gồm: Thu hồi và giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn thời gian sử dụng đất; theo dõi công tác đo đạc bản đồ địa chính và công tác cấp Giấy CNQSDĐ thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân tỉnh; theo dõi cơ chế chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phát sinh trên địa bàn trên địa bàn Miền Tây gồm thành phố Hạ Long, thành phố Uông Bí và các huyện: Hoành Bồ, Yên Hưng, Đông Triều. Theo dõi công tác thống kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn toàn tỉnh. Tổng hợp theo dõi tiến độ cấp Giấy CNQSDĐ chung trên địa bàn tỉnh (cá nhân, hộ gia đình,đơn vị, doanh nghiệp, các thành phần kinh tế...). Dự các buổi tiếp công dân định kỳ khi được yêu cầu.

- ĐT: 080.33114

-Email: hoangvanlang@quangninh.gov.vn

Ông: Đỗ Hoàng Hoành

- Chức danh: Phó Trưởng phòng quy hoạch - Tài nguyên và Môi trường

- Ký hiệu tắt: QH1

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý Đô thị, Kiến trúc sư quy hoạch

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

+Theo dõi Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch xây dựng các địa bàn Hạ Long, Uông Bí, Đông Triều; theo dõi đề án di dân của các địa phương phụ trách.

+Chủ trì tham mưu, đề xuất các cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực quy hoạch. Tổng hợp tình hình thực hiện 7 quy hoạch chiến lược của tỉnh.

+ Tổng hợp, theo dõi chung việc triển khai thực hiện NQ số 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSH đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

- ĐT: 0203.3833186

-Email: dohoanghoanh@quangninh.gov.vn

Ông: Lê Xuân Bình

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Tài nguyên và Môi trường

- Ký hiệu tắt: QH3

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư đô thị

- Nhiệm vụ được phân công:

+Theo dõi Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch xây dựng các địa bàn Yên Hưng, Cô Tô, Tiên Yên, Bình Liêu, Ba Chẽ, Đầm Hà, Hoành Bồ; theo dõi đề án di dân của các địa phương phụ trách.

- ĐT: 0203.3839082

- Email: lexuanbinh@quangninh.gov.vn

 

 

Ông: Lê Tiến Mạnh

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Tài nguyên và Môi trường

 - Ký hiệu viết tắt: MT

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ sinh học thực nghiệm

- Nhiệm vụ được phân công:

- Theo dõi lĩnh vực bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu; các đề án đóng cửa mỏ khác khoáng sản rắn và các đề án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; quản lý tài nguyên nước; các dự án ứng phó với sự cố tràn dầu;

- Theo dõi hoạt động của Ban chỉ đạo ứng cứu sự cố tràn dầu; việc triển khai thực hiện chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 ban hành theo Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình Nghị sự 21)

- Theo dõi chung về lĩnh vực tăng trưởng xanh.

- Điện thoại: 0203.3839643

- Email: letienmanh@quangninh.gov.vn

 

Ông: Bùi Tiến Thanh

- Chức danh: Chuyên viên Quy hoạch 

- Ký hiệu tắt: QH2

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Xây dựng

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

+ Theo dõi quy hoạch phát triển KT-XH và quy hoạch xây dựng các địa bàn: Cẩm Phả, Vân Đồn, hải Hà, Móng Cái; theo dõi đề án di dân của địa phương phụ trách.

- Điện thoại: 0203.3836744

- Email:

 

 

 

 

 

 

 

Ông: Hoàng Văn Định

- Chức danh: Chuyên viên phòng Quy hoạch - Tài nguyên và Môi trường

- Ký hiệu tắt: QLĐĐ2

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý Đất đai

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Nhiệm vụ được phân công: Theo dõi, tham mưu chính sách bồi thường GPMB; tổng hợp các dự án thu hồi đất; giá đất trên địa bàn toàn tỉnh.

- ĐT: 0203.3839074

- Email: hoangvandinh@quangninh.gov.vn

Ông: Hoàng Anh Tuấn

- Chức danh: Chuyên viên phòng Quy hoạch, Tài nguyên Và Môi trường

- Ký hiệu tắt: QLĐD3

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Nhiệm vụ được phân công: +Theo dõi, tham mưu công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, kiểm kê đất đai các địa phương: Hạ Long, Hoành Bồ, Quảng Yên, Uông Bí, Đông Triều và tổng hợp các dự án thu hồi đất trên địa bàn tỉnh và các công việc khác do lãnh đạo Văn phòng phân công.

- Email: hoanganhtuanvpub@quangninh.gov.vn

- Điện thoại: 0936148888

- Phòng Kinh tế

 

 
 

 

 

 

Ông: Vũ Sơn Hà

- Chức danh: Thư ký Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thành, Trưởng phòng Kinh tế - Tổng hợp

- Ký hiệu tắt: TM3, TK3

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

+ Phụ trách chung về hành chính, quản trị nội bộ phòng; Thư ký giúp việc đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

+Theo dõi công tác đấu giá, phối hợp với TM4 xử lý các vấdnđề liên quan đến dự toán ngân sách hằng năm.

+Tham mưu, theo dõi, xử lý thuộc lĩnh vực: tổng hợp thu chi ngân sách; thuế, trực tiếp xử lý về chi thường xuyên ngân sách tỉnh; Theo dõi quản lý giá (trừ giá đất), lĩnh vực quản lý công tài sản.

+Theo dõi việc thực hiện sau các kết luận của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Nhà nước và Thanh tra chuyên ngành của các Bộ, ngành Trung ương.

- ĐT: 0203.3839593

- Email: vusonha@quangninh.gov.vn

 Ông: Lê Văn Lư

- Chức danh: Hàm Trưởng phòng kinh tế tổng hợp

- Ký hiệu tắt: NLN2

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư lâm nghiệp

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

+ Phụ trách chung về hành chính, quản trị nội bộ phòng

+ Theo dõi lĩnh vực bảo vệ và phát triển kinh tế lâm nghiệp, bao gồm: Trồng rừng, chăm sóc, khoanh nuôi bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển kinh tế lâm nông nghiệp kết hợp, chế biến lâm sản, bảo vệ và phát triển nuôi động vật hoang dã.

+ Theo dõi hoạt động của các Công ty lâm nghệp.

- ĐT: 080.33133

- Email: levanlu@quangninh.gov.vn

Ông: Nguyễn Đăng Bảng

- Chức danh: Hàm Trưởng phòng Kinh tế Tổng hợp

- Ký hiệu: TM1

- Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công: Theo dõi việc thực hiện các lĩnh vực thuộc ngành thương mại(trừ hoạt động kinh doanh xăng dầu); theo dõi công tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước; họạt động kinh tế tư nhân, theo dõi triển khai thực hiện NQ 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; theo dõi công tác hội nhập quốc tế; hợp tác kinh tế vùng, hợp tác kinh tế với các tỉnh, thành phố; theo dõi hoạt động cửa khẩ biên giới (Tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh); công tác chống buôn lậu, hàng giả, hàng cấm và gian lận thương mại (BCĐ 389 tỉnh).

- ĐT: 0203.3835165  

Ông: Nguyễn Khắc Hiếu 

- Chức danh: Phó trưởng phòng kinh tế tổng hợp
 
- Ký hiệu tắt: NLN1
 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Kỹ sư thủy sản
 
- Lý luận chính trị: Cao cấp
 
- Nhiệm vụ được phân công: 

Theo dõi về chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Theo dõi lĩnh vực khoa học công nghệ;

- Theo dõi lĩnh vực thủy sản, bao gồm: Nuôi trồng, khai thác, đóng mới, sửa chữa nâng cấp tàu các theo Nghị định số 67/CP của Chính phủ, chế biến, thú y thủy sản, khuyến ngư và bảo vệ nguồn thủy sản.

- Theo dõi các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thủy lợi, thủy sản.

-  Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thủy lợi phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp: Đê điều, hồ, đập, kênh, mương.

- Phối hợp với Chuyên viên NLN2 theo dõi, xử lý lĩnh vực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- ĐT: 08033134
 
 

Ông: Vũ Duy Văn

- Chức danh: Phó trưởng phòng kinh tế tổng hợp; Thư ký giúp việc cho Phó Chủ tịch THường trực UBND tỉnh Đặng Huy Hậu
 
- Ký hiệu tắt: NLN3
 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư lâm nghiệp, thạc sỹ kinh tế nông nghiệp
 
- Lý luận chính trị: cao cấp
 
- Nhiệm vụ được phân công: 
+ Theo dõi các lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, bố trí sắp xếp ổn định dân cư (bao gồm Chương trình 120), nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn; theo dõi lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội miền núi, công tác dân tộc
+ Theo dõi việc thực hiện chính sách về phát triển các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các xã thuộc chương trình 135, chương trình mục tiêu 134, ngành nghề và phát triển nông thôn, củng cố HTX nông nghiệp, quản lý nhà nước về kiên cố hóa kênh mương phục vụ nông, lâm , ngư nghiệp
+ Theo dõi hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTG ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
+ Theo dõi các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.
+Tham mưu, theo dõi, xử lý các chủ trương, chính sách thuộc các lĩnh vực: Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
 
+ ĐT: 08033113
+ Email:vuduyvan@quangninh.gov.vn

Ông: Vũ Minh Phấn

- Chức danh: Phó trưởng phòng Kinh tế - Tổng hợp

- Ký hiệu: TM2

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế, Cử nhân Luật kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

+ Theo dõi, xử lý các nội dung thường xuyên liên quan đến vốn đầu tư xây dựng cơ bản (trừ vốn xây dựng cơ bản chương trình mục tiêu quốc gia, chuong trình mục tiêu của tỉnh)

+ Phối hợp với TM4 xử lý các vấn đề liên quan đến kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản hằng năm.

- Điện thoại: 0203.3839820

-Email: vuminhphan@quangninh.gov.vn

Ông: Nguyễn Khánh Toàn 

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Kinh tế

- Ký hiệu tắt: TM4

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ phân tích tài chính, Cử nhân Kinh tế

- Lý luận chính trị:Sơ cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

+ Theo dõi công tác kế hoạch hằng năm; theo dõi vốn đầu tư xây dựng cơ bản các chương trình mục tiêu (bao gồm cả vốn xây dựng cơ bản chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu của tỉnh); theo dõi lĩnh vực và chính sách trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách.

+Theo dõi hoạt động của hệ thống ngân hàng (kể cả ngân hàng chính sách xã hội). Theo dõi công việc liên quan đến phí và lệ phí; theo dõi xử lý các cơ chế, chính sách phát sinh liên quan đến thu - chi ngân sách khối huyện, xã.

+Tổng hợp, theo dõi xử lý giá đất, gia các các loại đất trên địa bàn tỉnh

- Điện thoại:0203.3839647
 
- Email:

- Phòng Khoa giáo - Văn xã:

 

Ông Dương Văn Tuấn

- Chức danh: Trưởng phòng Văn xã - Khoa giáo

- Ký hiệu tắt: VX3

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Bác sỹ chuyên khoa cấp 1 y tế công cộng

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công: Theo dõi lĩnh vực Y tế, dân số, lĩnh vực quản lý Nhà nước về bảo hiểm y tế.

- ĐT: 0203.3833508

- Email:duongvantuan@quangninh.gov.vn

  Ông Lê Văn Việt

- Chức danh:  Phó Trưởng phòng Văn xã - Khoa giáo

- Ký hiệu tắt: VX2

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Kinh tế Công nghiệp; Cử nhân kinh tế Lao động

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

+ Tham mưu, thẩm tra, xử lý các văn bản quy định về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

+ Tham mưu, thẩm tra, xử lý về chế độ, chính sách, phụ cấp, nâng bậc, nâng ngạch, nâng lương, nghỉ hưu, thôi việc. vị trí việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ cấu theo chức danh nghề nghiệp, tinh giản biên chế, kỷ luật đối với cán bộ công chức. viên chức.

+ Tham mưu, thẩm tra xử lý hồ sơ phân loại đơn vị hành chính, địa giới hành chính người đại diện theo ủy quyền của UBND tỉnh đối với phần vốn nhà nước tại các công ty, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

- ĐT: 0203.3835143

- Email:  levanviet@quangninh.gov.vn

Ông: Đinh Hải Trường  

- Chức danh:  Phó Trưởng phòng Văn xã Khoa giáo
 
- Ký hiệu tắt: VX1
 
- Chuyên môn, nghiệp vụ:Cử nhân Văn hóa, Cử nhân Luật
 
- Lý luận chính trị: Cao cấp
  
- Nhiệm vụ được phân công: Theo dõi lĩnh vực văn hóa, quản lý di sản, Vịnh Hạ Long, thông tin, báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình, thể dục thể thao, công tác tôn giáo, lĩnh vực quản lý nhà nước về gia đình.
- Tham mưu, xử lý các văn bản nội dung công việc liên quan đến Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 
- ĐT: 0203. 3833972
 

Ông: Trần Việt Phương 

- Chức danh:  Phó Trưởng phòng Văn xã - Khoa giáo
 
- Ký hiệu tắt: VX4
 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ báo chí
 
- Lý luận chính trị: Cao cấp
  
- Nhiệm vụ được phân công:

+ Theo dõi lĩnh vực báo chí, truyền thông; việc thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với các Hội, Đoàn thể chính trị xã hội tỉnh; công tác thanh niên, công tác quản lý nhà nước liên quan đến tổ chức Hội và tổ chức phi Chính phủ trong tỉnh; thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh; tham mưu, xử lý các văn bản, nội dung công việc liên quan đến Ban Dân Vận và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

+ Tiếp cận các công việc có quan hệ phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; dự thảo báo cáo trả lời các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh (Chỉ tiếp nhận sau khi có quyết định cụ thể của Lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh theo thời điểm phù hợp để không ngắt quãng công việc).

+ Theo dõi các lĩnh vực: khoa học công nghệ, thông tin truyền thông; tiến độ thực hiện Dự án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh và Trung tâm hành chính công.

- ĐT: 0203.3839149
 
- Email: tranvietphuong@quangninh.gov.vn

 Ông Lê Hữu Phong

- Chức danh:  Phó Trưởng phòng Văn xã - Khoa giáo

- Ký hiệu tắt: GD

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý Giáo dục, Cử nhân Sư phạm Vật lý

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

+ Theo dõi lĩnh vực giáo dục và đào tạo

- Điện thoại: 0203.3833972

- Email: lehuuphong@quangninh.gov.vn

- Phòng Du lịch

 

 
 
Ông: Nguyễn Lâm Nguyên
 
- Chức danh: Trưởng phòng Du lịch
 
- Ký hiệu tắt: DL1
 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Khoa học, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh
 
- Lý luận chính trị: Cao cấp
 

- Nhiệm vụ được phân công: Theo dõi công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch, công tác quy hoạch, chiến lược, kế hoạch, chương trình du lịch. Theo dõi quản lý các điểm du lịch, khu du lịch, tuyến du lịch và đô thị du lịch; theo dõi các hoạt động điều tra, đánh giá tài nguyên du lịch; các hoạt động du lịch lữ hành; công tác hợp tác quốc tế về du lịch; các hoạt động của Ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch; các hoạt động liên quan đến cấp, thu hồi giấy phép, chứng nhận về hoạt động du lịch; công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về du lịch

- ĐT: 0203 3839640
- Email: nguyenlamnguyen@quangninh.gov.vn
 
 
 
Bà: Vũ Thị Hằng
 
- Chức danh: Phó trưởng phòng Du lịch, Chuyên viên du lịch
- Ký hiệu tắt: DL2
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Du lịch
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- Nhiệm vụ được phân công:
 
+ Theo dõi các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và thông tin về du lịch; các dịch vụ sản phẩm du lịch, hoạt động lưu trú du lịch, tàu du lịch, môi truờng du lịch, thanh tra du lịch,; công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực du lịch; công tác hợp tác quốc tế về du lịch; xúc tiến quảng bá du lịch; tổ chức hội thảo, triển lãm, hội chợ, sự kiện liên quan đến du lịch; khai thác du lịch Vịnh Hạ Long. 
 
+ Theo dõi công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch, công tác quy hoạch, chiến luợc, kế hoạch, chương trình du lịch. Theo dõi quản lý các điểm du lịch, khu du lịch, tuyến du lịch và đô thị du lịch; theo dõi các hoạt động điều tra, đánh giá tài nguyên du lịch; các hoạt động lữ hành du lịch; các hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nuớc về du lịch; tổ chức Tuần du lịch hàng năm; các họat động liên quan đến cấp, thu hồi giấy phép, chứng nhận về hoạt động du lịch; công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về du lịch.
 
- ĐT: 0203 3533018

- Phòng GT-CN & XD

 

 

Ông: Nguyễn Phúc Vinh 

- Chức danh: Trưởng phòng GT-CN&XD

- Ký hiệu tắt: XD4

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng; Thạc sỹ quản lý đô thị và công trình

- Lý luận chính trị: cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

+ Theo dõi công tác đầu tư XDCB của các địa phương: Hạ Long, Uông Bí, Đông Triều, Quảng Yên, Cô Tô và các sở, ban, ngành, Công an tỉnh. Theo dõi tiến độ GPMB đối với các dự án đã tham mưu xử lý.

+ Là đầu mối tổng hợp chung triển khai các dự án theo hình thức hợp tác công tư của tỉnh.

+ Theo dõi chung, tổng hợp báo cáo công tác đấu thầu; công tác giám sát, đánh giá đầu tư; quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Chủ trì phối hợp với các chuyên viên liên quan tham mưu, đề xuất việc ban hành cơ chế, chính sách về đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; Theo dõi, tham mưu xử lý công tác xây dựng cơ bản, đơn giá bồi thường công trình kiến trúc, hạ tầng và lập toán các công trình XDCB.

-ĐT: 0203.3618321

-Email:nguyenphucvinh@quangninh.gov.vn

 Ông: Nguyễn Văn Tiến

- Chức danh: Phó Trưởng phòng GT-CN&XD

- Ký hiệu tắt: XD1

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:
 
+Theo dõi công tác đầu tư xây dựng cơ bản (các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước) và công tác quản lý nhà nước, các dự án vốn ngoài ngân sách, các dự án theo hình thức đối tác công tư triển khai trên các địa bàn: KKT Vân Đồn, KKT Cửa khẩu Móng Cái, KCN Texhong Hải Hà, Cẩm Phả. Theo dõi tiến độ GPMB đối với các dự án đã tham mưu xử lý.
 
+ Theo dõi chung vấn đề công tác thanh tra, kiểm toán, sau kết luận thanh tra, kiểm toán lĩnh vực XDCB (các trường hợp thanh tra cụ thể dự án, đơn vị do chuyên viên nào theo dõi thì chuyên viên đó xử lý).
 
- Điện thoại:  0203.3834061 

- Email: nguyenvantien@quangninh.gov.vn

 

Ông: Hoàng Văn Cường 

- Chức danh: Phó Trưởng phòng GT-CN&XD

- Ký hiệu tắt: GT1

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng đường bộ

- Lý luận chính trị: Cử nhân

- Nhiệm vụ được phân công: Theo dõi việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh các lĩnh vực thuộc ngành giao thông vận tải và an toàn giao thông; công tác đầu tư XDCB lĩnh vực GTVT trên địa bàn tỉnh; xử lý các công việc liên quan đén các dự án công trình giao thông được giao.

Theo dõi, đôn đốc tiến độ GPMB, xử lý vấn đề vướng mắc về GPMB (trừ chính sách) các dự án giao thông đươc phân công theo dõi.

- ĐT: 0203.3633739

-Email: hoangvancuong_vpub@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông: Cao Lê Tuấn Anh

- Chức danh: Phó Trưởng phòng , Thư ký đồng chí Lê Quang Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Ký hiệu tắt: XD3

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ khoa học

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Nhiệm vụ được phân công: 

+ Theo dõi công tác đầu tư bằng nguồn vốn có yếu tố nước ngoài (ODA, NGO...), bao gồm cả nhiệm vụ xử lý, giải quyết các thủ tục đầu tư xây dựng của dự án đầu tư.

+ Là đầu mối chuyên trách theo dõi công tác quản lý nhà nước đối với KKT cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn, KKT cửa khẩu Bắc Phong Sinh.

+ Theo dõi công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực điện trên địa bàn tỉnh.

+ Theo dõi công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xăng dầu (quy hoạch mạng lưới, đầu tư, kinh doanh...; về nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch chi tiết do chuyên viên quy hoạch xử lý).

 + Theo dõi tiến độ GPMB đối với các dự án đã tham mưu xử lý

+ Thư ký đồng chí Lê Quang Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- ĐT:

- Email: caoletuananh@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Ông: Nguyễn Anh Đức

- Chức danh: Phó Trưởng Phòng Xây dựng cơ bản

-Ký hiệu tắt : XD5

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ kết cấu xây dựng

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

- Là đầu mối chuyên trách theo dõi, tham mưu về công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh; theo dõi chung hoạt động của Ban IPA (các lĩnh vực cụ thể do các chuyên viên theo dõi ngành và lĩnh vực thực hiện). Tổng hợp theo dõi các dự án đầu tư bằng nguồn vốn FDI; theo dõi việc triển khai thực hiện chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh và tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản Jetro tại Hà Nôi; các hoạt độn của Hội đồng cố vấn Việt Nam - Nhật Bản

Theo dõi công tác đầu tư xây dựng cơ bản tại các địa phương: Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà; công tác đầu tư XDCB và công tác quản lý nhà nước các dự án đầu tư XDCB do BCH BĐBP tỉnh, BCH Quân sự tỉnh làm chủ đầu tư. Theo dõi tiến độ GPMB đối với các dự án đã tham mưu xử lý.

- Phụ trách phiên dịch tiếng Pháp đối với các buổi làm việc, chào xã giao của lãnh đạo tỉnh.

- Các lĩnh vực liên quan đến chính sách nhà ở, thị trường bất động sản, công tác quản lý đô thị trên địa bàn tỉnh.

- ĐT: 0936.886.922

- Email: nguyenanhduc@quangninh.gov.vn

 

 

 

Ông: Đỗ Vũ Dự
Chức danh: Chuyên viên Phòng Giao thông - Công nghiệp và Xây dựng
-Ký hiệu tắt : XD6
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý Tài chính, Kỹ sư chuyên ngành hệ thống điện 
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
 
- Nhiệm vụ được phân công: 
+ Là đầu mối chuyên trách theo dõi công tác quản lý nhà nước đối với các KCN, CCN và các làng nghề trên địa bàn tỉnh (các lĩnh vực cụ thể do các chuyên viên theo dõi ngành và lĩnh vực thực hiện). Theo dõi tiến độ GPMB đối với các dự án đã tham mưu xử lý.
+ Theo dõi, tham mưu xử lý công tác hỗ trợ đầu tư, các hoạt động, giải pháp nâng cao năng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); năng lực cạnh tranh của các sở, ngành, địa phương (DDCI), khảo sát mạng xã hội SNA, Fanpage DDCI.
 
- Điện thoại: 0203. 3835168
 
 

Ông: Vũ Duy Hưng

Chức danh: Phó Trưởng Phòng Xây dựng cơ bản

-Ký hiệu tắt : CN

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế; Kỹ sư công nghệ thực phẩm

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

- Theo dõi các hoạt động khai thác sản xuất của ngành than theo Quy hoạch phát triển ngành than VN đến năm 2020, có xét đến năm 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt tại QĐ số 60/QĐ-TTg ngày 9/1/2012 trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi việc phối hợp của UBND tỉnh với Bộ TNMT và các bộ,ngành trung ương trong quản lý các quy hoạch khoáng sản của Trung ương trên địa bàn tỉnh và thẩm định cấp phép hoạt động khoáng sản của trung ương trên địa bàn tỉnh và thẩm định cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn trong các dự án đầu tư xây dựng mỏ, khai thác của ngành than theo quy định của Luật khoáng sản

- Theo dõi các hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo Luật KHoáng sản và quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khoáng sản phân tác nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi công tác chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nhằm ngăn chặn, xử lý các hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh than trái phép.

- Theo dõi quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp.

- Theo dõi công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp bao gồm các ngành: Cơ khí, luyện kim, hóa chất, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, một số công nghiệp chế biến khác.

- Điện thoại: 0203.3836742

- Email: vuduyhung@quangninh.gov.vn

- Ban Tiếp công dân:

 

 

 

Ông: Vũ Văn Chiến

- Chức danh: Phó Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh

- Ký hiệu tắt: TD

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật

- Lý luận chính trị: Cử nhân

- Nhiệm vụ được phân công: 

- Chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của Trụ sở Tiếp công dân tại các cuộc họp giao ban định kỳ của VP UBND tỉnh.

+ Tiếp công dân, xử lý đơn thư từ các nguồn chuyển đến, thẩm tra các báo cáo xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh tại các địa phương: Móng Cái, Cẩm Phả, Vân Đồn, Quảng Yên và dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo, các thông báo kết luận, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về tiếp công dân và giải quyết KNTC, kiến nghị trình lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt;

+ Theo dõi, đôn đốc và báo cáo việc thực hiện các Quyết định, Thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các địa phương được phân công phụ trách;

+ Tổng hợp những vụ việc khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp để trình tại cuộc họp giải quyết khiếu nại, tố cáo định kỳ; tổng hợp, dự thảo văn bản kết luận chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh; Tham gia tiếp công dân định kỳ, đột xuất và phục vụ đối thoại các vụ việc tại địa bàn phụ trách.

 + Nắm và phản ánh tình hình, phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ các Sở, địa phương.

 +Thực hiện chế độ báo cáo: tổng hợp công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư hàng tuần, tiếp công dân đột xuất báo cáo trong ngày. Có trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu, phối hợp với bộ phận tổng hợp phục vụ xây dựng báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất đảm bảo tính chính xác, chất lượng.

+ Có trách nhiệm thông tin, phối hợp với các địa phương phụ trách theo dõi và Sở, ban, ngành liên quan trong việc xử lý tình huống đột xuất, phát sinh, đông người.

+ Làm việc với các cơ quan báo chí để cung cấp thông tin, trả lời khi được phân công, nội dung làm việc phải được Trưởng ban Tiếp công dân phê duyệt và đảm bảo đúng quy định pháp luật, quy định của UBND Tỉnh về cung cấp thông tin cho báo chí

- ĐT: 0203.3839617

- Email: vuvanchien@quangninh.gov.vn

 

Ông: Trần Đình Phượng

- Chức danh: Phó Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh
 
- Ký hiệu viết tắt: TD3
 
- Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Kinh tế; Cử nhân Luật.

- Nhiệm vụ được phân công:

 + Tiếp công dân, xử lý đơn thư (từ các nguồn chuyển đến), thẩm tra các báo cáo xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh tại các địa phương: Uông Bí, Đông triều, Hoành Bồ, Cô Tô và dự thảo Quyết định giải quyết khiếu nại, Kết luận giải quyết tố cáo, các Thông báo kết luận, ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh về tiếp công dân và giải quyết KNTC, kiến nghị   trình lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt;

+ Theo dõi, đôn đốc và báo cáo việc thực hiện các Quyết định, Thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các địa phương được phân công phụ trách;

+ Tổng hợp những vụ việc khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp để trình tại cuộc họp giải quyết khiếu nại, tố cáo định kỳ; tổng hợp, dự thảo văn bản kết luận chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh; Tham gia tiếp công dân định kỳ, đột xuất và phục vụ đối thoại các vụ việc tại địa bàn phụ trách.

+ Nắm và phản ánh tình hình, phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ các Sở, địa phương.

+ Thực hiện chế độ báo cáo: tổng hợp công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư hàng tuần, tiếp công dân đột xuất báo cáo trong ngày. Có trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu, phối hợp với bộ phận tổng hợp phục vụ xây dựng báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất đảm bảo tính chính xác, chất lượng.

 + Có trách nhiệm thông tin, phối hợp với các địa phương phụ trách theo dõi và Sở, ban, ngành liên quan trong việc xử lý tình huống đột xuất, phát sinh, đông người.

 + Làm việc với các cơ quan báo chí để cung cấp thông tin, trả lời khi được phân công, nội dung làm việc phải được Trưởng ban Tiếp công dân phê duyệt và đảm bảo đúng quy định pháp luật, quy định của UBND Tỉnh về cung cấp thông tin cho báo chí.

+ Phối hợp phòng Hành chính tổ chức theo dõi công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ Cán bộ công chức của Ban Tiếp công dân.
+ Kiêm nhiệm làm công tác văn phòng Đảng ủy của cơ quan.

+ Kiêm nhiệm về công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy cơ quan Văn phòng UBND tỉnh

- ĐT: 0203 3636389

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Ông: Nguyễn Mạnh Hiếu

- Chức danh: Trưởng phòng

- Ký hiệu viết tắt:KSTT1

- Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ quản lý kinh tế, Cử nhân Anh văn

- Lý luận chính trị: Cao cấp

Nhiệm vụ được phân công:

+ Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng UBND tỉnh về hoạt động chung của phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

+Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

+Tham mưu công tác tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách hành chính;

+ Tham mưu công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã;

+ Tham mưu tổ chức việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

+Nghiên cứu, đề xuất, trình UBND tỉnh các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và quy định có liên quan; theo dõi đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện sau khi được Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt;

+Thẩm tra, cho ý kiến về trình tự thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh thuộc trách nhiệm xây dựng của các sở, ngành được phân công phụ trách.

+ Kiểm soát chất lượng và trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của các sở, ngành được phân công phụ trách.

+Đơn vị, khối phụ trách: Sở TNMT, Sở KHĐT, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, UBND TP Móng Cái, UBND TP Hạ Long, UBND huyện Ba Chẽ, UBND huyện Cô Tô.

- Email: nguyenmanhhieu@quangninh.gov.vn

- Điện thoại: 0203 3832989

Bà: Nguyễn Thúy Hằng

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

- Ký hiệu viết tắt:KSTT2

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Luật

- Lý luận chính trị: Cao cấp

Nhiệm vụ được phân công:

+ Tổng hợp dự thảo các báo cáo liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính gửi các đơn vị của tỉnh; Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và các cơ quan TRung ương theo quy định;

+Theo dõi công tác báo cáo tháng, quý, năm về kiểm soát thủ tục hành chính;

+Thẩm tra, cho ý kiến về trình tự thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh thuộc trách nhiệm xây dựng của các sở, ngành được phân công phụ trách.

+Kiểm soát chất lượng và trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền các sở, ngành được phân công phụ trách;

+Tham gia đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tịc hành chính khi được phân công;

+Đơn vị, khối phụ trách: Sở GTVT, Ban Quản lý KKT, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư, Ban Dân tộc, Sở Tư pháp, UBND huyện Đầm Hà, UBND huyện Hải Hà, UBND TX Quảng Yên, UBND TP Cẩm Phả.

- Email: nguyenthuyhang.vpub@quangninh.gov.vn

- Điện thoại:0203 3835146

Bà: Đoàn Thị Hồng Hạnh

- Chức danh: Chuyên viên

- Ký hiệu viết tắt: KSTT3

- Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Luật

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

Nhiệm vụ được phân công:

+ Phụ trách theo dõi công tác tổ chức, tiếp nhận, nghiên cứu và đề xuất việc phân công xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc pham vi thẩm quyền của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các đơn vị khác có liên quan;

+ Thẩm tra, cho ý kiến về trình tự thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh thuộc trách nhiệm xây dựng của các sở, ngành được phân công phu trách.

+ Kiểm soát chất lượng và trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền các sở, ngành được phân công phụ trách.

+Theo dõi hệ thống công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo chế độ kiêm nhiệm tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị liên quan ở địa phương.

+Tham gia đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính khi được phân công;

+Cùng phối hợp cập nhật thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia khi có quyết định công bố TTHC của UBND tỉnh;

+Đơn vị, khối phụ trách: Sở GDĐT Công thương, NNPTNT, KHCN, UBND huyện Bình Liêu, UBND huyện Hoành Bồ, UBND TP Uông Bí.

- Email: doanthihonghanh@quangninh.gov.vn

- Điện thoại: 0203 3835146

Bà: Phạm Ngọc Mai

- Chức danh: Chuyên viên

- Ký hiệu viết tắt: KSTT4

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Quản trị kinh doanh

- Lý luận chính trị: 

Nhiệm vụ được phân công:

+ Phụ trách công tác cập nhật thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia khi có quyết định công bố TTHC của UBND tỉnh.

+ Thẩm tra, cho ý kiến về trình tự TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh thuộc trách nhiệm xây dựng của các sở, ngành được phân công phụ trách.

+Kiểm soát chất lượng và trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền các sở, ngành được phân công phụ trách.

+Tham gia đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính khi được phân công

+ Đơn vị, khối phụ trách: Sở Tài chính, Sở LĐTBXH, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, UBND TX Đông Triều, UBND huyện Vân Đồn, UBND huyện Bình Liêu

- Email: phamngocmai@quangninh.gov.vn

- Điện thoại: 0203 3835146

- Phòng Quản trị - Tài vụ  

Bà: Bùi Thị Hồng Hạnh

- Chức danh: Trưởng phòng

- Ký hiệu viết tắt:

- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kế toán

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

Nhiệm vụ được phân công:

+ Quản lý toàn diện mọi hoạt động của phòng và cán bộ công chức thuộc Phòng theo quy chế hoạt động của Phòng và các quy chế, quy định của Văn phòng.

+ Chủ trì nội dung và chủ trì sinh hoạt giao ban của phòng định kỳ hàng tháng và đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo Văn phòng

 + Tổ chức đánh giá, bình chọn các danh hiệu thi đua, đề nghị các chế độ, cính sách đối với cán bộ thuộc Phòng theo quy định.

+ Hướng dẫn, tạo điều kiện cho cán bộ mới đến công tác tại Phòng tiếp cận, quán triệt và thực hiện các quy chế, quy định của Văn phòng, của Phòng.

+ Triển khai, theo dõi các hoạt động phong trào, đoàn thể do cơ quan phát động.

+ Chỉ đạo việc thực hiện công tác cán bộ, các chế độ chính sách, đăng ký đào tạo, nghỉ phép, thi đua của cán bộ, công chức thuộc Phòng Quản trị - tài vụ.

+ Điều phối, phân công công việc cho các cán bộ, công chức thuộc phòng. Đôn đốc, kiểm tra cán bộ, công chức của phòng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo sự phân công.

+ Theo dõi việc làm thêm giờ của cán bộ công chức trong phòng.

- ĐT: 0203.3835183

Ông: Lã Tuấn Cường
 
- Chức danh: Phó trưởng phòng
 
- Ký hiệu viết tắt: 
 
- Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế Ngoại thương; Kỹ sư cao đẳng tin học

- Nhiệm vụ được phân công: 

+ Xây dựng chương trình công tác tháng và tổng hợp các báo cáo định kỳ tháng/quí/năm của Phòng theo Quy định về chế độ đăng ký, xây dựng chương trình công tác và Quy định về chế độ thông tin báo cáo của Văn phòng.

+ Thay mặt trưởng phòng tổ chức quản lý, kiểm tra và đôn đốc việc giao – nhận hồ sơ, công việc đối với cán bộ, công chức trong phòng khi đi công tác, nghỉ phép, tham quan, ốm đau… bàn giao công tác cho cán bộ, công chức nhận nhiệm vụ thay thế.

+ Chịu trách nhiệm quản lý tài sản của cơ quan: Trực tiếp theo dõi việc quản lý tài sản, theo dõi những biến động khi trang bị, điều chuyển, thanh lý tài sản. Kết hợp với kế toán làm các thủ tục thanh lý, điều chuyển tài sản khi có phát sinh; Đề xuất sửa chữa, mua mới các trang thiết bị, vật tư, tài sản phục vụ công tác chuyên môn các phòng ban, cơ quan văn phòng; Theo dõi, rà soát phát hiện và chỉ đạo thực hiện sửa chữa những hư hỏng phát sinh (Nhà cửa, điện nước, tường rào, kho tàng và những tài sản khác …).

+ Chịu trách nhiệm đôn đốc Tổ hội trường thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Tổ :

+Đảm bảo về phương tiện vật chất, bố trí phòng họp, hình thức, nghi lễ trong các buổi họp, làm việc và tiếp khách theo yêu cầu của lãnh đạo tỉnh.

+ Quản lý vận hành thiết bị âm thanh phòng họp, máy nổ, hệ thống trình chiếu các hội nghị trực tuyến, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, vận hành và đảm bảo cung cấp điện, nước trong  khu vực trụ sở HĐND và UBND tỉnh. Công tác đảm bảo an toàn, bài trí trụ sở.

+ Thực hiện công tác bố trí, đón tiếp, phục vụ các Đoàn khách đến thăm và làm việc với tỉnh Quảng Ninh, theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

+ Thực hiện một số công việc khác do lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Trưởng phòng giao 

- ĐT: 0203 3835836
 
- Email: latuancuong@quangninh.gov.vn

- Phòng Hành chính – Tổ chức

 


Ông: Nguyễn Hà Hải 

- Chức danh: Trưởng phòng

- Ký hiệu viết tắt: TC2

- Chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Luật

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Nhiệm vụ được phân công:

+ Điều hành mọi hoạt động của Phòng; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh về toàn bộ công tác của Phòng theo quy chế hoạt động của Phòng và các quy chế, quy định của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

+Trực tiếp phụ trách công tác:Công tác tổ chức cán bộ, bao gồm cả tổ chức bộ máy, công tác nhân sự công tác đào tạo, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bồi dưỡng cán bộ; chế độ chính sách; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (theo phân cấp).Tổ chức thực hiện công tác quản lý thẻ công chức cơ quan,
+ Tham mưu xây dựng các Nội quy, quy định về trật tự nội vụ; tổ chức việc thực hiện trong cán bộ, công chức viên chức của cơ quan.Tổ chức các hoạt động của phòng hưởng ứng, tham gia các hoạt động, phòng trào do các đoàn thể phát động.

Xây dựng chương trình hoạt động chung của cơ quan và đôn đốc triển khai thực hiện. Tổ chức thực hiện quản lý hồ sơ CB,CC,VC. Cấp giấy nghỉ phép,giấy đi dường, đăng ký nghỉ cho Cán bộ lãnh đạo đi công tác. .Giữ mối liên hệ công tác với lãnh đạo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, các Phòng, đơn vị sự nghiệp, các Đoàn thể cơ quan.Tổ chức thực hiện việc lễ tang đối với cán bộ cấp cao của Tỉnh theo quy định.

+Trường hợp Trưởng phòng đi vắng thì uỷ quyền cho Phó Trưởng phòng giải quyết, xử lý công việc thuộc thẩm quyền của Trưởng phòng.

- ĐT: 0203.3835909

- Email: nguyenhahai@quangninh.gov.vn

 

 

Bà: Đoàn Thị Hồng Hà

- Chức danh: Phó Trưởng phòng

- Ký hiệu viết tắt: TC4

- Chuyên môn nghiệp vụ: Trung cấp văn thư lưu trữ

Nhiệm vụ được phân công:

+ Giúp Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng UBND tỉnh về công tác Văn thư lưu trữ của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

+ Kiểm tra công tác văn thư được thực hiện, đảm bảo đúng các yêu cầu, quy định của Trung ương: Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ;  Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2004/NĐ-CP.

+ Kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày; ghi số và ngày, tháng, năm; đóng dấu mức độ khẩn, mật văn bản đi; làm thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi.

+ Không phát hành các văn bản không đúng thể thức về soạn thảo văn bản đã quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

+ Thực hiện một số việc khác do lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức phân công

- ĐT: 0203.3836281

- Email: Doanthihongha@quangninh.gov.vn

 - Trung tâm Thông tin:

 

 

 Ông: Lê Quang Ngọc

- Chức danh: Giám đốc 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật; Thạc sỹ Báo chí
- Lý luận chính trị: Cao cấp 
- ĐT: 0203.3533010
- Email: lequangngoc@quangninh.gov.vn

 

Bà: Lê Diệu Linh

- Chức danh: Phó Giám đốc
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quan hệ công chúng, Cử nhân Báo chí, Cử nhân Ngoại ngữ
- Lý luận chính trị: Trung cấp 
- ĐT: 0203.3618509
- Email: ledieulinh@quangninh.gov.vn

 
 
 

Ông: Vũ Hoàng Tùng

- Chức danh: Phó Giám đốc
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư CNTT; Quản trị mạng
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- ĐT: 0203.3635039
- Email: vuhoangtung@quangninh.gov.vn

Bà:  Trần Thị Mai Nhung

- Chức danh: Phó Giám đốc
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân CNTT, Cử nhân Quản trị tài chính doanh nghiệp
-Lý luận chính trị: Sơ cấp
 
- ĐT: 080.33116
-Email: tranthimainhung@quangninh.gov.vn

 

Ông:  Nguyễn Văn Điệp

- Chức danh: Trưởng phòng phụ trách Cổng TTĐTTH
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Báo chí, Cử nhân báo chí
- Lý luận chính trị: Trung cấp
 
- ĐT: 0203.3839253
-Email: nguyenvandiep@quangninh.gov.vn

Bà:  Nguyễn Thùy Châm

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Cổng TTĐTTH
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân báo chí
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- ĐT: 0203.3839253
- Email: nguyenthuycham@quangninh.gov.vn

Ông:  Hoàng Mạnh Trường

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Cổng TTĐTTH
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân báo chí
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- ĐT: 0203.3839253
- Email: hoangmanhtruong@quangninh.gov.vn

 

Bà:  Đoàn Thị Duyên

- Chức danh: Trưởng phòng CNTT
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân CNTT, Ngoại ngữ
- ĐT: 0203.3836088
- Email: doanthiduyen@quangninh.gov.vn

Ông:  Nguyễn Huy Thịnh

- Chức danh: Phó Trưởng phòng CNTT
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh,Cử nhân CNTT
- ĐT: 0203.3836088
-Email: nguyenhuythinh@quangninh.gov.vn

Ông:  Vũ Văn Định

- Chức danh: Phó Trưởng phòng CNTT
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Tin học
- ĐT: 0203.3836088
-Email: vuvandinh@quangninh.gov.vn

 

Ông:  Nguyễn Đình Sơn

- Chức danh: Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Công nghệ thông tin - Cử nhân Quản trị kinh doanh
- ĐT: 080.33116
-Email: nguyendinhson@quangninh.gov.vn

Bà:  Vũ Thị Vui

- Chức danh: Phó Truởng phòng Quản trị Tài vụ
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kế tóan
- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- ĐT: 0203.3618352
- Email: vuthivui@quangninh.gov.vn

 

Bà:  Lăng Thị Tám

- Chức danh: Truởng phòng Công báo - Lưu trữ
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Văn thư lưu trữ
- ĐT: 080. 33115
- Email: langthitam@quangninh.gov.vn

Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh:

 

 

Bà: Nguyễn Thị Dung Nhan

- Chức danh: Giám đốc

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân kinh tế

- Điện thoại: 0203.3836033

-Email: nguyenthidungnhan@quangninh.gov.vn

 

Bà: Hoàng Thị Thảo 

- Chức danh: Phó Giám đốc

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế

- Điện thoại: 0203.3835534

- Email: hoangthithao@quangninh.gov.vn

Bà: Nguyễn Mai Thoan 

- Chức danh: Phó Giám đốc

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế, Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp

- Điện thoại: 080.33159

-Email: nguyenmaithoan@quangninh.gov.vn

Ông: Nguyễn Văn Luyện

- Chức danh: Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư cơ điện

- Điện thoại: 0203.3835690

-Email: nguyenvanluyen@quangninh.gov.vn

 

Bà: Trần Thị Phuợng

- Chức danh: Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Trung cấp Kế tóan

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0203.3635299

-Email: tranthiphuong@quangninh.gov.vn

 


 Bản đồ

Lịch công tác trống

Tin tiêu điểm
Website liên kết
Câu hỏi khảo sát

Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?


Thống kê truy cập
Hôm nay: 0
Đã truy cập: 0

© Cổng thông tin điện tử Tỉnh Qu ảng Ninh

Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan quản lý nhà nước và thường trực kỹ thuật: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

- Quản lý nội dung trang chủ: Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm thông tin đăng tải dữ liệu).

- Quản lý nội dung các Cổng thành phần: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức. 

Ghi rõ nguồn "Quảng Ninh Portal" khi phát hành lại thông tin từ  Website này.