HTX Hoa Phong - Đông Triều

  •  

    Sản phẩm rau an toàn

     
  •  

    Sản phẩm được bán tại HTX Hoa Phong

     
Biểu đồ hiện trạng NTM